Báo cáo TK năm học 2016-2017

SỞ GD ĐT TUYÊN QUANG

TRƯỜNG THPT HÀM YÊN

 

 

S:26/ BC- THPTHY

 

CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

 

Hàm Yên, ngày 26 tháng 5 năm 2017

 

BÁO CÁO

Tổng kết năm học 2016 - 2017 và phương hướng triển khai nhiệm vụ

năm học 2017 - 2018

 

Thực hiện công văn số: 314/SGDĐT-VP ngày 17/5/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang V/v báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017.

Trường THPT Hàm Yên xin báo cáo như sau:

Phần I: MỞ ĐẦU

I. Các căn cứ để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

- Thực hiện công văn số 4235/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học (GDTrH) năm học 2016-2017;

- Căn cứ Quyết định số: 1034/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016 – 2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

- Căn cứ Công văn số: 68/KH-SGDĐT ngày 07/9/2016 kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học năm học 2016-2017;

- Kế hoạch năm học và kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường đã được phê duyệt.

II. Tình hình chung của đơn vị

1. Quy mô lớp, học sinh

- Toàn trường có 30 lớp

- Tổng số học sinh THPT: 1067 học sinh, bỏ học 54 em giảm 3 em xo với năm học trước.

+ Khối 12: 10 lớp = 360 em giảm 27 em xo với năm trước

+ Khối 11: 10 lớp = 367 em giảm 16 em xo với năm trước.

+ Lớp 10: 10 lớp = 340 em giảm 49 em xo với năm trước.

2. Số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

- Tổng số cán bộ quản lý: 04 đ/c.

- Tổng số cán bộ giáo viên: 74 đ/c.

- Tổng số nhân viên: 04 đ/c (01 kế toán, 01 thư viện, 01 thiết bị, 01 nhân viên văn phòng)

3. Những thuận lợi, khó khăn cơ bản

3.1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm của Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND huyện Hàm Yên; Sở Giáo dục và Đào tạo; Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, UBND các xã thuộc khu vực trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Có sự phối hợp của ban đại diện Hội cha mẹ học sinh và cha mẹ học sinh trong việc xây dựng CSVC, phối hợp giáo dục đạo đức cho học sinh;

- Đội ngũ giáo viên đủ cho việc giảng dậy, trẻ, nhiệt tình, say mê trong công tác, sẵn sàng tiếp thu và sử dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giảng dậy;

- Ban giám hiệu nhà trường nhiệt tình trong công tác gương mẫu trước cán bộ giáo viên và học sinh, đội ngũ cán bộ tổ chuyên môn và các đoàn thể có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác;

- Học sinh có ý thức vươn lên trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức và học tập.

3.2. Khó khăn

- Đội ngũ cán bộ trẻ do vậy thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý, giáo dục học sinh;

- Quy hoạch chưa cụ thể đối với mặt bằng của nhà trường, địa thế trường mấp mô do vậy rất khó khăn cho việc bố trí sân tập thể dục, cơ sở vật chất trong khu nhà tạm xuống cấp;

- Chất lượng mũi nhọn các bộ môn chưa đồng đều. Một số ít giáo viên việc đổi mới phương pháp và năng lực chuyên môn còn hạn chế ( Môn Toán, Văn, Vật lí, Anh, Tin, Hóa, sinh, GDCD, TD mỗi môn có từ 1 đến 2 đ/c);

- Các tác động của mặt trái ngoài xã hội đã ảnh hưởng đến một bộ phận không nhỏ học sinh. Một bộ phận cha mẹ học sinh chưa thực sự quan tâm đến con em mình trong rèn luyện đạo đức và học tập còn có tư tưởng phó thác cho các thầy cô giáo và nhà trường, ngoài ra còn có một bộ phận phụ huynh không muốn phối hợp trong quá trình rèn luyện các em.

- Tỷ lệ học sinh bỏ học còn nhiều 54 em chủ yếu là học sinh lớp 10 mới vào không theo kịp được quá trình học tập nên đã bỏ học.

Phần II: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

1. Về công tác quản lý, chỉ đạo

- Nhà trường đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Nghị quyết của đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết 29 về thay đổi căn vản toàn diện giáo dục.

- Nhà trường đã căn cứ vào nghị quyết của Đảng bộ xây dựng kế thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13/5/2011 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011- 2015 định hướng đến năm 2020.

- Nhà trường thực hiện nghiêm túc việc công khai theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009. Việc công khai đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung, thẩm mỹ. Nhà trường tăng cường cải tiến lề lối làm việc đảm bảo không để lãng phí thời gian, công sức của nhân dân; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch phòng chống tham nhũng. Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên nhằm tăng cường kinh phí cho các hoạt động chuyên môn. Tập trung huy động xã hội hoá giáo dục phụ huynh sửa sang cải tạo khuôn viên nhà trường đảm bảo xanh - sạch - đẹp;

- Về công tác tự kiểm tra: Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ nhà trường theo kế hoạch và theo hướng dẫn của cấp trên;

- Thực hiện đúng Thông tư 07/2014/TT-BNV ngày 29 tháng 8 năm 2014 Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Ngị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013 và các hướng dẫn của Sở GD&ĐT về công tác thi đua khen thưởng. Đầu năm học nhà trường tổ chức cho cán bộ giáo viên đăng kí thi đua. Tổ chức phát động thi đua theo đợt (20/11, 26/3, 30/4 ), có sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với giáo viên và học sinh có thành tích nổi bật về từng mặt. Tăng cường kinh phí khen thưởng quỹ thi đua khen thưởng của Phụ huynh, Đoàn trường và Nhà trường.

- Nhà trường đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học. Cụ thể: Thực hiện chế độ thông tin báo cáo qua thư điện tử giữa Nhà trường với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan đơn vị có liên quan; chế độ điều hành, báo cáo giữa Ban Giám hiệu với các tổ chuyên môn và giáo viên trong nhà trường. Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả vào việc nâng cao chất lượng giờ dạy, phòng học chức năng, bộ môn được sử dụng thường xuyên.

- Chỉ đạo thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong nhà trường được quan tâm đúng mức, đảm bảo chất lượng.

2. Về tổ chức hoạt động giáo dục

2.1. Việc thực hiện các nhiệm vụ chung

- Thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Cụ thể: Thực hiện nghiêm về “Tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, giáo viên theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” ;

- Thông qua các hoạt động ngoại khoá tuyên truyền giáo dục pháp luật cho học sinh, rèn luyện kĩ năng sống, giao tiếp, ứng sử...

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nhân dip kỷ niệm các ngày lễ lớn (20/11. 22/12, 8/3, 26/3...), tổ chức thành công “ các hoạt động ngoại khoá theo môn học”, tổ chức "Ngày hội đọc", Tham gia giải việt giã cấp huyện đạt, tham gia giải điền kinh khối HS THPT đạt giải nhất toàn đoàn; kết quả thi HSG văn hóa, hội thao QP-AN khối học sinh THPT, cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, tích hợp kiến thức liên môn...

- Chú trọng công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học: Nhà trường đã có kế hoạch phối hợp với Công an Huyện Hàm Yên, Công an thị Trấn Tân Yên đảm bảo được an ninh trật tự trong và ngoài nhà trường trong năm học không để xảy ra tình trạng mất tài sản của học sinh và nhà trường; Phối hợp với Công an huyện Hàm Yên tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông; phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, đuối nước;

- Thực hiện nghiêm túc các chính sách hỗ trợ học sinh về học phí và chi phí học tập, cấp phát gạo. Quan tâm đối với học sinh các dân tộc rất ít người và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Như tặng các em sách giáo khoa, áo, thẻ bảo hiểm Y tế hoạt động này được diễn ra ở tất cả các tổ chuyên môn trong nhà trường.

- Việc tuyên truyền, nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến. Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng được đơn vị thực hiện tốt qua các đợt thi đua trong năm học; thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường và đã có những bài viết được đăng trên wwbsite của Sở trong năm học như:

2.2. Giáo dục phổ thông

- Thực hiện nghiêm túc việc triển khai các giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh nhà trường đã phân loại học sinh vào đầu năm học để nhằm phân hóa trình độ của học sinh sao cho phù hợp với trình độ. Nhà trường hiện nay đã và đang thực hiện dạy học tiếng anh lớp 10,11,12 theo chương trình thí điểm nhằm nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tin học cho các em. Xây dựng kế hoạch thi cho học sinh nhằm rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn và kế hoạch cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật trong nhà trường nhằm phát triển năng lực sáng tạo và tự học đối với các em;

- Việc tổ chức thảo luận, tham gia ý kiến góp ý Dự thảo Chương trình giáo dục tổng thể của Bộ GDĐT được nhà trường thực hiện nghiêm túc vào ngày 6/5/2017 và cơ bản nhất trí với cách xây dựng của chương trình tuy nhiên một số phần, nội dung cũng có những đề xuất kiến nghị cần phải chỉnh sửa.

- Tăng cường chỉ đạo tổ chức cho các tổ, nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá ở giáo dục phổ thông theo hướng giảm tải, phù hợp mục tiêu giáo dục, xây dựng nội dung chương trình cho các môn học tự chọn và các loại hình ôn thi THPT quốc gia năm 2017 và những năm học tiếp theo;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy - học và công tác quản lý giáo dục. cán bộ giáo viên sử dụng tốt máy vi tính trong công tác quản lý và giảng dạy, trong đó trên 80% sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ;

- Việc triển khai xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động giáo dục trong năm học được nhà trường và các tổ chức trong nhà trường thực hiện nghiêm túc.

- Chất lượng năm 2016 - 2017

Lớp

Số lớp

Số h/s

Hạnh kiểm

Học lực

Tốt

Khá

TB

Yếu

Kém

Giỏi

Khá

TB

Yếu

Kém

10

10

340

243

58

31

8

0

32

120

160

28

0

11

10

367

294

39

29

5

0

33

161

161

12

0

12

10

360

300

40

20

0

0

36

192

131

1

0

Cộng

30

1067

837

137

80

13

0

101

473

450

41

0

Tỷ lệ %

 

 

78,4

12,9

7,5

1,2

0

9,5

44,4

42,2

3,9

0

Qua bảng cho thấy kết quả năm học 2016 – 2017 có tỉ lệ học sinh giỏi, khá tăng đáng kể học sinh yếu kém giảm, tỉ lệ hạnh kiểm tốt, khá tăng học sinh có hạnh kiểm trung bình và yếu giảm; công tác bồi dưỡng học sinh giỏi đạt được kết quả cao hơn; công tác nghiên cứu khoa học và tham gia các cuộc thi đạt thành tích cao hơn năm học 2015 - 2016.

- Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của đơn vị được nhà trường và các cá nhân quan tâm đúng mực đạt hiệu quả cụ thể như sau:

+ Tham gia đầy đủ các cuộc thi, Hội thi do các cấp tổ chức;

+ Kết quả thi học sinh giỏi cấp Tỉnh: đạt 34 tăng 6 giải xo với năm học trước giải cụ thể Lớp 12 đạt 15 giải (1 giải ba và 14 giải khuyến khích); Thi giải toán máy tính cầm tay lớp 12 9 giải (1 giải ba, 8 giải KK); Học sinh giỏi lớp 10 (4 giải ba, 6 giải KK);

+ Kết quả các cuộc thi khác 13 giải: 03 SP đạt giải liên môn (2 giải ba và 1 giải KK); 03 SP đạt giải cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp ( 01 giả ba và 02 giải khuyến khích); 01 SP đạt giải sáng tạo khoa học kỹ thuật (đạt giải ba); 03 SP đạt giải thi em yêu lịch sử Việt Nam (02 giải ba và 01 giải khuyến khích); thi hùng biện tiếng anh khối các trường THPT có học sinh đạt giải nhì;

+ 02 sản phẩm đạt giải cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai (02 giải khuyến khích quốc gia)

+ 01 sản phẩm dự thi sử dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống của học sinh đạt giải 3 cấp bộ.

+ 01 sản phẩm dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp bộ của giáo viên đạt giải khuyến khích.

+ 17 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp cơ sở.

+ 7 đồng chí đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp cơ sở.

+ Nhà trường xét đề nghị Sở công nhận cho (01 đồng chí chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 8 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 57 đồng chí đạt danh hiệu lao động tiên tiến)

2.3. Giáo dục thường xuyên.

Nhà trường xây dựng kế hoạch và tham gia chương trình bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ, giáo viên trong đơn vị một cách nghiêm túc. Chất lượng bài kiểm tra của việc bồi dưỡng thường xuyên đa số cán bộ giáo viên trong nhà trường đều đạt có 03 đồng chí chưa đạt theo yêu cầu.

3 Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

- Việc triển khai các kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Nhà trường đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một cách nghiêm túc.

- Tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường đề nghị cử giáo viên đi học nâng cao trình độ nghiệp vụ ( hiện có 01 đ/c đang theo học lớp cao học QLGD).

- Các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện đầy đủ theo quy định.

- Việc đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên nhà trường thực hiện nghiêm túc theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên trong công tác đánh giá.

4. Việc huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư cho giáo dục

- Việc sử dụng và quản lý các nguồn đầu tư cho giáo dục được nhà trường thực hiện nghiêm túc; trong công tác xã hội hóa giáo dục được nhà trường phối hợp với các lực lượng xã hội đặc biệt là các bậc phụ huynh học sinh thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch tạo điều kiện cho học sinh và giáo viên được sử dụng một cách hiệu quả.

- Hằng năm nhà trường tăng cường rà soát việc xây dựng lộ trình trường chuẩn quốc gia và thực hiện hiện các kế hoạch đó một cách toàn diện tiến tới năm 2017 đạt chuẩn theo kế hoạch.

- Việc triển khai thực hiện các Đề án, Chương trình và Dự án về giáo dục đào tạo được thực hiện nghiêm túc theo quy định.

5. Đánh giá trung

5.1. Kết quả đạt được

- Nhà trường đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của các cấp;

- Thực hiện tốt việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh: thực hiện tốt "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và tiếp tục thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực";

- Thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện và quản lý học sinh;

- Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy - học và công tác quản lý giáo dục được duy trì và phát huy có hiệu quả; Thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra nội bộ của nhà trường;

- Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức, viên chức và học sinh trong ngoài nhà trường;

- Tăng cường các hoạt động đổi mới phương pháp giáo dục, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng;

- Thực hiện có hiệu quả công tác thi đua khen thưởng, phát huy được tính năng động sáng tạo của cán bộ giáo viên;

- Thực hiện nghiêm việc nhận xét đánh giá cán bộ giáo viên theo chuẩn. Thực hiện đánh giá thi đua theo đúng hướng dẫn;

- Kết quả xếp loại sơ bộ nhà trường đạt: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5.2. Những mặt hạn chế, yếu kém

- Một số ít giáo viên chưa chú trọng vào công tác chuyên môn, việc tự học, tự bồi dưỡng chưa thường xuyên. Còn một bộ phận học sinh không tự giác học nên chất lượng chưa cao.

- Một số học sinh chất lượng còn thấp; trong công tác kiểm tra đánh giá chưa được đều tay chất lượng đánh giá còn có nhiều bất cập.

- Chất lượng giải trong các cuộc thi học sinh giỏi chưa cao còn nhiều giải khuyến khích.

5.3. Nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm

* Nguyên nhân

- Việc thực hiện đổi mới của một số giáo viên chưa thường xuyên. Nhiều phụ huynh chưa quan tâm đến việc rèn luyện và học tập của con em mình.

- Chất lương tuyển sinh đầu vào lớp 10 còn thấp.

- Một số giáo viên trẻ còn chưa đầu tư nhiều vào công việc chuyên môn.

* Bài học kinh nghiệm

- Tiếp tục chú trọng xây dựng được đội ngũ tổ trưởng nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có uy tín cao đối với giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh, xây dựng mũi nhọn ở các bộ môn. Tập thể cán bộ giáo viên đoàn kết, sáng tạo, nhiệt tình trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.

- Tiếp tục phối hợp với phụ huynh làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

- Mọi công việc được xây dựng kế hoạch cụ thể chi tiết, minh bạch khi thực hiện thì đều đạt được hiệu quả.

- Có giải pháp phân loại học sinh cả về đạo đức và học lực từ đó giáo dục học sinh phù hợp theo từng đối tượng. Thường xuyên duy trì mối liên hệ với phụ huynh trong việc giáo dục rèn luyện đạo đức và học tập của học sinh.

Phần III: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017- 2018

Năm học 2017-2018, tiếp tục thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục và Kế hoạch của các địa phương triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt việc chuẩn bị cho việc thay đổi chương trình giáo dục phổ thông tổng thể theo đề án của Bộ. Nhà trường đã xác định cần tập chung vào các nội dung sau:

1. Đổi mới công tác quản lý giáo dục, đào tạo

- Tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục đã được phê duyệt của năm học 2017-2018, xây dựng kế hoạch trường, lớp, học sinh phù hợp với Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020, Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2020 và đề án của chương trình GDPT tổng thể;

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý giáo dục, chấn chỉnh những biểu hiện tiêu cực, lệch lạc, sai trái trong giáo dục; tiêu cực trong thi cử; kiểm tra việc thực hiện quy định về công khai và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;

- Đổi mới công tác quản lý giáo dục, tập trung quản lý theo các văn bản quy định của nhà nước, của Tỉnh, của Sở GD &ĐT Tuyên Quang.

2. Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục, đào tạo

a. Nhiệm vụ chung

- Tăng cường duy trì sĩ số học sinh, số lớp. Huy động 85% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10;

- Tăng cường đổi mới công tác quản lý, nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý từ ban giám hiệu đến các tổ chuyên môn trong nhà trường. Đảm bảo đủ cơ cấu, đủ số lượng giáo viên; tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng dạy và học. Tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tiếp tục thực hiện “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;

- Tăng cường đổi mới công tác quản lý tài chính, công tác thi đua, khen thưởng;

- Tăng cường công tác xây dựng CSVC nhà trường.

b. Nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể.

* Nhiệm vụ

- Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo;

- Tăng cường tổ chức các hoạt động chuyên môn nhằm đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường, tạo môi trường thân thiện thu hút học sinh, đảm bảo duy trì sĩ số. Tích cực đẩy mạnh nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, tham gia đầy đủ có chất lượng các cuộc thi do cấp trên tổ chức;

- Tiếp tục thực hiện phân loại học sinh ngay từ đầu năm học. Có kế hoạch, phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh;

- Đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra đánh giá đối với người dạy và người học nhằm thực hiện tốt việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tổng thể theo tinh thần NQ 29;

- Tích cực tham mưu với các cấp chính quyền, ban ngành có liên quan huy động nguồn lực cho xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục.

* Các giải pháp thực hiện.

- Ban giám hiệu nhà trường cần chủ động, năng động, sáng tạo, có kế hoạch kiểm tra giám sát cụ thể trong việc lãnh đạo đơn vị thực hiện các kế hoạch đã đề ra;

- Tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy và quản lý chuyên môn với các trường bạn;

- Chỉ đạo sát xao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lí, dạy học của lãnh đạo quản lí, giáo viên; chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém;

- Có kế hoạch cụ thể và tăng cường về việc quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học;

- Phối hợp chặt chẽ với hội cha mẹ học sinh nhằm giáo dục học sinh, duy trì sĩ số;

- Tạo điều kiện cho giáo viên phát huy tính năng động, sáng tạo và chủ động trong việc đổi mới phương pháp dạy học, trong việc sử dụng bảo quản thiết bị dạy học;

- Tiếp tục củng cố, duy trì đội ngũ giáo viên cốt cán gồm các tổ trưởng chuyên môn, trưởng nhóm bộ môn;

- Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực của từng cán bộ giáo viên.

3. Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục

- Việc thực hiện quy hoạch cán bộ quản lý giáo dục theo đúng hướng dẫn;

- Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, tạo điều kiện cho giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng chuyên môn cho phù hợp với nhu cầu thay đổi của GDPT mới;

- Thực hiện nghiêm việc nhận xét đánh giá cán bộ giáo viên theo chuẩn;

- Thực hiện các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý kịp thời đầy đủ;

4. Việc huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư cho giáo dục

- Tiết kiệm nguồn chi thường xuyên để tăng cường mua sách, tài liệu chuyên môn phục vụ công tác dạy và học.

- Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục: Huy động nguồn lực đóng góp của phụ huynh học sinh hàng năm, sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn.

- Tích cực tham mưu với Sở GD&ĐT, UBND Huyện tăng cường CSVC cho nhà trường để đảm bảo xây dựng trường chuẩn Quốc gia vào năm 2019./.

Trường THPT Hàm Yên trân trọng báo cáo.

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (báo cáo);

- UBND huyện Hám Yên (báo cáo);

- Lưu VT – NT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Nguyễn Viết Phong

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 03 : 154
Năm 2019 : 1.435